Рефераттар

РГР: Овладение навыками перевода текста по специальности

Аналоговый сигнал - сигнал данных, у которого каждый из представляющих параметров описывается функцией времени и непрерывным множеством возможных значений. Различают два пространства сигналов - пространство L (непрерывные сигналы), и пространство l (L малое) - пространство последовательностей. Пространство l (L малое) есть пространство коэффициентов Фурье (счетного набора чисел, определяющих непрерывную функцию на конечном интервале области определения), пространство L - есть пространство непрерывных по области определения
РГР: Овладение навыками перевода текста по специальности

2.Выписать из текста терминологическую лексику, перевести с помощью терминологических словарей на казахский язык (100 слов) 

Аналоговый – біртекті, аналогтық; сигнал – дабыл, белгі; параметр – сипаттама; функция – атқарым, міндет; непрерывный – үздіксіз; значение – түсінік, мәні; пространство – кеңістік; последовательно – тізбектей; коэффициент – коэффициент; счетный – жұп; интервал – қадам; отображает – бейнелейді; дискретизация – дискреттілік; квантованные – бөлшектік; цифровой – сандық; электрическое – электрлік; напряжение – кернеу; окружность – шеңбер; шестерна – қырықаяқ; стрелки – бағдар; отрезок – бөлік; рычаг – иінтірек, тұтқыш; жидкость – сұйықтық; амплитуда - ауытқу шегі (теңселу, шайқалу шегі); различие – айырмашылық; многомерный – көп өлшемді; квадратурный – шаршы көлемді; модулированный  модульдеу, дамыту; свойства – ерекшелігі; значительный – басым; противоположность – қарама-қайшылық; четко – анық; уровень – деңгей; применить – қолдану; информация – ақпарат; технология – технология; отсчет - санап қою, санап шығару; количество – сан, мөлшер; ограничено – шектелген; динамичный – өсіңкілік, ширақ; диапазон – көлем; измерение – өлшеу; избыточность – артық; непрерывность – үздіксіз; помеха – бөгет, кедергі; дополнительно – қосымша; частота – жиілік; давление – қысым; звуковой – дыбыстық; волна – толқын; импульс – күш, себеп; емкость – сыйымдылық; коммутация – байланыс; канал – арна; кабель – шоғырсым; сеть – желі; носитель – тасымалдаушы; ток – тоқ; процесс – үдеріс, барыс; характеристика – сипаттамасы; сообщение – хабарлама; скорость – жылдамдық; приемник – қабылдағыш; точность – дәлдік; цепь – қатар, тізбек; исказить – бұрмалау, айналдыру; скачки – секірістер; приборы – аспаптар; распечатка – басып шығару; матричный – матрицалық; принтер – принтер; линия – сызық; графопостроитель – сызықтық құрылым; изображение – бейне; векторный – бағыттаушы, векторлық; график – кесте, график; таблица – кесте; плавный – бірқалыпты; механический – механикалық; переключатель  ауыстырып-қосқыш; сконструирован – жасап шығарылған; фиксированный – белгіленген; положение – жай, тұратын орны; лазерный – лазерлық; размер – көлем, мөлшер; площадь – аудан; единица – бірлік; чувствительный – сезімтал; колбочки – жұмыр шыны; неоднозначный - бір қатарлы емес, бір мағыналы емес; процедура – рәсім, тәртіп.  
 
3.Выписать из текста 5-7 словосочетаний, перевести на казахский язык, указать приёмы перевода.  

Цифровой сигнал – сандық белгі; (адекватный перевод). 
Электрическое напряжение – электрлік кернеу; (адекватный перевод, транскрипция). 
Механический переключатель – механикалық ауыстырып-қосқыш; (адекватный перевод, транскрипция). 
Определенный интервал – белгілі бір қадам; (калькирование). 
Лазерный принтер – лазерлық әріпті-цифрлі ақпаратты шығарып алу үшін компьютерге қосылатын баспалық құрылғы. (транскрипция и экспликация). 
Частотные методы – жиілік амалдары; (адекватный перевод). 

Онлайн жүктеп алу:

Пікір қалдыру (0)

Пікірлер: