Информатика / Рефераттар

РГР: MS Excel кестелік процессоры көмегімен есептерді шешу

MS Excel кестелік процессорының мүмкіндіктерін оқу және оларды есептерді шешуде қолдану. Қаржылық, экономикалық, математикалық, және статистикалық тапсырмаларды шешуді үйрену. Электрондық кесте көмегімен тапсырыстарды өңдеу және өндірісті жоспарлау, салық және төлем ақы көрсеткіштері, кадрларды есепке алу, шығындарды басқару сияқты т.б тапсырмаларды орындау. 
РГР: MS Excel кестелік процессоры көмегімен есептерді шешу

1.1 Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы 
 
1.1.1. Сандарды аудару әдістерін және MS Excel ресурстарын  қолданып: 
  • Берілген санды ондық санақ жүйесінен ұсынылған санақ  жүйесіне (екілік, сегіздік, оналтылық) аудару кестесін құрыңыз; 
  • Алынған нәтижені керісінше  ондық жүйеге ауыстыру кестесін құрыңыз. Осы орындалған әрекеттердің бәрін Инженерные категориясының (Пакет анализақосу) функцияларын қолданып тағы да орындаңыздар. Болатын қателерді түсіндіріңіздер; 
  • Математические категориясының арнайы функцияларын көмегімен берілген санды ондық санақ жүйесінен рим санақ жүйесіне ауыстырып және керісінше орындаңыз; 
  • MS Excel функцияларын қолданып а және b санына ұсынылған арифметикалық операцияны қолданыңыз, және де бұл сандарды рим санақ жүйесіне ауыстырып берілген операцияны қолданып сол нәтижені алыңыз. 
Түсінік: берілгені бойынша ондық санақ жүйесіндегі санды он алтылық санақ жүйесіне ауыстыру керек боды, бұл үшін ондық жүйедегі берілген санды жүйенің негізіне, сол жүйеден аз сан шыққанға дейін бөлдім. Ол үшін Математические категориясының ЦЕЛОЕ функциясын қолдандым, бұдан кейін ОСТАТ функциясы көмегімен қалдық бөліктерді алдым, одан кейін СЦЕПИТЬ функциясы көмегімен нәтижелерді біріктірдім. 

Әдебиеттер тізімі 
  1. М.Д.Ешпанова, Ибрашева Ә.Т., Н.В.Сябина. Информатика. Барлық оқу түрінің 5В0702-Автоматтандыру және басқару, 5В0719-Радиотехника мамандықтары үшін есептік-графикалық жұмыстарды орындауға әдістемелік нұсқаулар. -Алматы: АЭжБИ, 2009. -41 бет. 
  1. Безручко В.Т. Практикум по курсу «Информатика». Работа в WindowsWordExcel. - М.: Финансы и статистика, 2003. 
  1. Бондаренко С. MicrosoftOffice 2003 в теории и на практике. - М.: ООО Новое знание,: 2004. 
  1. Воровский Ф.С. Информатика. Новый систематизированный толковый словарь – справочник. Вводный курс по информатике и вычислительной технике в терминах. – М.: Либерия, 2001. 
  1. Ибраева Л.К., Сябина Н.В., Рудакова Л.Н. Информатика. Конспект лекций (для студентов всех форм обучения всех специальностей).- Алматы: АИЭС, 2006. 
  1. http://office.microsoft.com/ru-ru/ 

Пікір қалдыру (0)

Пікірлер: